Dokumety a poplatky 

                                                            

POPLATKY:

Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 21/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatku č. 5 od 1. septembra 2013.

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je:

- 14 eur na jedno dieťa po dovŕšení troch rokov veku

- 50 eur na jedno dieťa do troch rokov veku

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v mesiaci tak, ako je to uvedené v školskom poriadku materskej školy. Platba sa uhrádza poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo platbou v pokladni MsÚ v Nitre.

Platný doklad o zaplatení úhrady mesačného príspevku je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť triednej učiteľke.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v zmysle zákona 245/2008 Z. z. § 28 ods. 7, 8 za dieťa:

- ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
- ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,
- ktoré nedochádzalo do materskej školy počas školských prázdnin,
- pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

DOKUMENTY:

Školský vzdelávací program

"Ruka v ruke s prírodou a umením" je zameraný na vytváranie správneho postoja dieťaťa k prírode a životnému prostrediu.

Školský poriadok

 Školský poriadok 2017/2018 MŠ je vypracovaný v zmysle §153 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Nitra s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy na Rázusovej ulici 26 v Nitre.

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti:

Správa o VVČ za školský rok 2017/2018 TU