Dokumety a poplatky 

                                                            

POPLATKY:

Výška mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry.

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ je: 20 eur

Úhrada mesačného poplatku:

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v mesiaci tak, ako je to uvedené v školskom poriadku materskej školy. Všetky potrebné informácie k platbám dostane zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa do materskej školy. Potvrdenie o zaplatení poplatku nie je potrebné dokladovať.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  § 28 ods. 6, 7 za dieťa:

- pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
- ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

- ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,
- ktoré nedochádzalo do materskej školy počas školských prázdnin,
- pomernú časť príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy.

Všeobecno záväzné nariadenie Mesta Nitra 8/2019 upravuje aj poplatky k školskému stravovaniu.

Všeobecno záväzné nariadenie Mesta Nitra 8/2019 TU

DOKUMENTY:

Školský vzdelávací program TU 

je zameraný na vytváranie správneho postoja dieťaťa k prírode a životnému prostrediu.

Školský poriadok : Školský poriadok 2020_2021nový_upravený11.1.2021 (1).docx (86467)

Školský poriadok MŠ je vypracovaný v zmysle §153 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR 306/2008 Z. z. o materskej škole, v súlade s pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Nitra s prihliadnutím na špecifické podmienky Materskej školy na Rázusovej ulici 26 v Nitre.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti : TU 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti: 

Správa o VVČ za školský rok 2020/2021  MŠ Razusova sprava 2020_21 (1).docx (56474)