Rada školy

Pôsobnosť a poslanie

Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009  Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

 Štatút Rady školy pri MŠ Rázusova 26 

Zloženie Rady školy pri MŠ Rázusova 26

Janetta Ronecová - predsedníčka RŠ, pedagogický zamestnanec
Bc. Martina Tóthová - pedagogický zamestnanec
Jarmila Lehocká - nepedagogický zamestnanec
PhDr. Katarína Kompasová, PhD. - rodič
Mgr. Martin Jurkáček - rodič
Magdaléna Abrhanová - rodič
Róbert Rathouský - delegovaný za zriaďovateľa
JUDr. Ladislav Mášik - delegovaný za zriaďovateľa
Darina Mikulášiková - delegovaná za zriaďovateľa