Podmienky prijatia detí do MŠ - ZÁPIS

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zápis bude prebiehať 3.5 - 4.5. 2022 v čase od 12:30 

Запис відбудеться 3.5 -4.5. 2022 року з 12:30 год 

Oznam ku zápisu do MŠ : TU

Žiadosť o prijatie dieťaťa : TU

Informácie o zápise : TU

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7/2021 (spádové materské školy): TU 

Termín preberania rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:

Termín bude aktualizovaný

Rozhodnutie sa preberá osobne u riaditeľky MŠ.

Prevzatie rozhodnutia sa potvrdzuje podpisom v zmysle usmernenia zriaďovateľa č. 1/2007 PÚ k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

- pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné podľa § 28a odsek 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

- podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Podmienky prijatia detí do MŠ sú stanovené riaditeľkou MŠ, sú prerokované a schválené pedagogickou radou.

V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  prednostne sa prijímajú:

- deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dieťa, ktoré do 31.8.2021 dosiahne 5 rokov veku),

Ďalšie podmienky prijatia:

- ostatné deti v závislosti od veku a kapacity materskej školy,
- deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ.

 Podmienkou sú osvojené hygienické a kultúrne návyky dieťaťa.

Deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity.