Podmienky prijatia detí do MŠ - ZÁPIS

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca predloží vyplnenú a podpísanú žiadosť oboma rodičmi (pokiaľ sú uvedení v rodnom liste) riaditeľke MŠ v termíne podávania žiadostí na Mestskom úrade v Nitre spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní podľa § 24 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.
Zákonný zástupca ďalej predloží k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Termín podávania žiadostí do MŠ Rázusova na školský rok 2019/2020:

3.5.2019 (piatok) od 8:00 - 16:00 hod.

Uskutočňuje sa v priestoroch Mestského úradu v Nitre v zasadačke č. 209 na 2. poschodí .

Podávaniu žiadostí predchádza

"Deň otvorených dverí"

29.4.2019 - 30.4.2019 v čase od 14,30 - 16,30

Podmienky prijatia detí do MŠ sú stanovené riaditeľkou MŠ a sú prerokované  pedagogickou radou  podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole .

Prednostne sa prijímajú:

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a sú pred plnením povinnej školskej dochádzky,
- deti, ktoré dovŕšia tri roky k 1.9.2019

Ďalšie podmienky prijatia:

- deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
- deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky.

Deti, ktoré nedovŕšia tri roky sa budú prijímať iba v prípade voľnej kapacity.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ môžete nájsť TU alebo na  www.nitra.sk

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si rodič prevezme u riaditeľky MŠ v termíne od 3.6 - 7-6.2019.

Prevzatie rozhodnutia potvrdzuje podpisom v zmysle usmernenia zriaďovateľa č. 1/2007 PÚ k zápisu detí na predprimárne vzdelávanie.