Dotácie na stravu a daňový bonus

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • Dieťa v poslednom ročníku v MŠ, ktoré má 5 rokov si nemôže kvôli veku uplatniť zvýšený daňový bonus
  • Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 72,44 €.
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
  • Rodičia si musia vybrať medzi dotáciou na stravu (26 €) alebo zvýšeným daňovým bonusom (39,47 €)
  • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus,
  • Rodič môže mať vyplatený základný daňový bonus v sume 23,22 € a zároveň dotáciu na stravu v sume 26 €, t.j. spolu mesačne 49,22 €.
  • Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, že si neuplatňuje/nemôže uplatniť daňový bonus,  t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku.
  • Je nevyhnutné, aby zriaďovatelia/školy komunikovali so zákonným zástupcom dieťaťa, z akého titulu je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, t.j. či ide o dieťa v HN alebo v ŽM alebo, či ide o dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus.
  • Oprávnenosť na poskytnutie dotácie, musí mať zriaďovateľ preukázanú pri každom dieťati, potvrdenia a čestné vyhlásenia rodičov detí nie je

potrebné predkladať na ÚPSVR, je to doklad pre zriaďovateľa,

Zriaďovateľ na základe predložených dokladov od rodičov detí, predkladá na ÚPSVR zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie. 

ØPre rodičov detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na zvýšený daňový bonus je výhodnejšie uplatniť si ho, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

ØAk si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatní zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene a bude povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).