Krúžky

Predplavecká príprava - plávanie absolvujú deti z predškolskej triedy za asistencie 2 učiteliek a s lektorom z ŠK Delfín Nitra. Deti sa pred plávaním rozcvičia, otužujú sa a hravou formou sa oboznamujú s vodou a osvojujú si základné techniky plávania.

   

Výučba anglického jazyka - anglický jazyk absolvujú deti z predškolskej triedy s 1 lektorkou bez prítomnosti učiteľky. S cudzím jazykom sa oboznamujú prostredníctvom hier, pracovných zošitov, piesní , kde neskôr ovládajú základné pojmy (predstavenie, farby, zvieratá, jedlo, veci, činnosti...)